Reijo, strona 5

60 tekstów – auto­rem jest Reijo.

Pa­miętaj­my o zmarłych i nieza­pomi­naj­my o żyjących. I jed­ni i drudzy na to zasługują.Po­tem by­wa za późno aby im to po­wie­dzieć,że ... o nich pamiętamy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 października 2009, 18:53

Mam tyl­ko jed­no prag­nienie: zos­tać zro­zumianym przez ludzi,zwierzęta nie muszą mnie rozumieć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 września 2009, 02:33

Tak bar­dza kocha­lem,ze chcialem dla niej um­rzec.Zy­je i jes­tem szczesliwy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 września 2009, 04:42

Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bezpieczeństwo. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Zdarza się,żę pnąc sie na wyżyny schodzi­my w dół. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Dla cze­kające­go na­wet ra­kieta po­rusza sie zbyt wolno. 

myśl
zebrała 11 fiszek

Zdzi­wienie tym większe im mądrzej­szej do­tyczy oso­by ale Ty mnie już nie zadzi­wisz ... zgłupiałaś. 

myśl
zebrała 3 fiszki

Nie próbuj mnie zro­zumiec tyl­ko zro­zum mnie. 

myśl
zebrała 11 fiszek

Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do celu. 

myśl
zebrała 4 fiszki

Pi­sałem wol­no abyś mogła "nadąrzyć" za treścią ale wi­dać i to nie pomogło. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Reijo

Już to zostało wcześniej napisane ja tylko powtorze: Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili mój profil.

Zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reijo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność