Reijo, teksty z grudnia 2009 roku

5 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest Reijo.

Mi­losc to nie "I lo­ve you" to por­tner­stwo, zaufa­nie i szacunek. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 grudnia 2009, 06:44

...
Je­zioro było dziś ciche i spo­koj­ne. Nie zaw­sze ta­kie jest wiec wygląd je­go nas zachwy­cał. Wiosen­na zielen jaką sie otaczło przeg­la­dała sie w je­go to­ni. Słon­ce i ciem­ne chmury [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 grudnia 2009, 00:21

Człowieka czy­ni mądrzej­szym je­go wcześniej­sza głupo­ta. Tyl­ko dlacze­go tak póżno? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 grudnia 2009, 06:06

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 grudnia 2009, 01:56

Życie składa się z marzeń, mu­zyki i szacunku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 grudnia 2009, 04:43

Reijo

Już to zostało wcześniej napisane ja tylko powtorze: Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy odwiedzili mój profil.

Zeszyty
  • Ironia – Zdarza się,że wspi­najac się na wyżyny schodzi­my w dół.

  • Prawda – Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziad­ka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek od­po­wie­dział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.

  • Ty – Przy­jaciel to nie ten co szcze­ka ale pot­ra­fi za­pew­nic Ci bez­pie­czeństwo.

  • Wędrówki – Idąc,częściej spoglądaj pod no­gi niż przed siebie a na­pew­no doj­dziesz do ce­lu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reijo

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność